Curs per Vigilant de Seguretat

L'objectiu del curs es preparar a l'alumne per a aconseguir la placa TIP (Targeta d'Identificació Personal) i d'aquesta manera poder accedir al món laboral de la seguretat. És important saber que avui en dia exercir tasques de vigilant sense aquesta placa està molt perseguit i comporta unes multes molt greus tant per part del treballador com de l'empresari.

El curs de Vigilant de Seguretat consisteix en una formació de 180 hores. Aquestes hores de formació són d'assistència obligatòria per poder accedir a l'examen final (Anualment hi ha set convocatòries d'examen).

aulaMestre dóna l'oportunitat a tots els seus alumnes de poder presentar-se a cadascuna de les convocatòries anuals fins aconseguir l'aprovat.

La nostra acadèmia facilita tots els temaris actualitzats, exàmens de les darreres convocatòries, tests,... i tot allò que l'alumne necessiti per aconseguir el més aviat possible la seva placa TIP.

aulaMestre és el centre homologat a la comarca de l'Alt Empordà.

Requisits:
 • Ser espanyol o pertànyer a un estat membre de la U.E.
 • Ser major d'edat i no haver complert els 55 anys.
 • Estar en possessió de títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO, FP 1 o altres equivalents o superiors.
 • Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions i reunir els requisits necessaris per a prestar serveis de seguretat privada, segons el R.D. 2487/98, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i utilitzar armes i per a prestar serveis de seguretat privada.
 • No tenir antecedents penals.
 • No haver estat sancionat per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 • No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.
 • No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
 • No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol·licitud.
 • Posseir diploma o certificat acreditatiu d'haver superat el curs o cursos corresponents en un centre de formació de seguretat privada autoritzat per la Secretaria d'Estat de Seguretat.

Informa't gratuïtament i sense compromís!