Curs per Oposicions a Mossos d'Esquadra

Vols treballar com a Mosso d'Esquadra? Vols accedir a una de les places que es convoquen?

A aulaMestre t'oferim la possibilitat d'aconseguir una d'aquestes places preparant-te totes les proves, teòriques, psicotècniques i físiques per a que superis amb èxit les oposicions.

El curs de preparació t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu , classes presencials, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries...A aulaMestre et donem totes les facilitats per a que puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.
  • Tenir l’aptitud psicofísica adequada per a l’exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica de les que consten a l’annex 3 de les bases.
  • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
  • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
  • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
  • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
  • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable, de tipus ordinari, d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 818/2009, que aprova el Regalament General de Conductors.

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya Catalunya 850 places 13/09/2023
Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya Catalunya 850 places 17/01/2023
Mossos d'Esquadra Generalitat de Catalunya Catalunya 840 places 13/01/2022