Curs per Oposicions a Policia Nacional

Vols treballar com a Policia Nacional i accedir a una de les moltes places que es convoquen anualment?

A aulaMestre t'oferim la possibilitat d'aconseguir una d'aquestes places preparant-te totes les proves, teòriques, psicotècniques i físiques per a que superis amb èxit les oposicions.

El curs de preparació t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu , classes presencials, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries... A aulaMestre et donem totes les facilitats per a que puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Tenir complerts 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació
  • No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  • No trobar-se inclòs en cap de les causes d'exclusió física o psíquica que impedeixin o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per a l'exercici de les tasques pròpies de la Policia Nacional que vénen establertes en l'annex III d'aquesta convocatòria.
  • Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració de la persona sol·licitant.
  • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
  • En possessió del títol universitari oficial de Grau (Escala Executiva) o en possessió del títol de batxiller o equivalent (Escala Bàsica)
  • Els títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor de Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, mantindran tots els seus efectes acadèmics a l'efecte de l'ingrés i la promoció a la Policia Nacional.

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Policia Nacional Ministeri del Interior - d'Escala bàsica Espanya 1.967 places 07/09/2023
Policia Nacional Ministeri del Interior - d'Escala bàsica Espanya 1.965 places 18/11/2022