Curs per Oposicions a Auxili Judicial

Si t'agradaria ser funcionari i tenir feina estable, els funcionaris del Cos d'Auxili Judicial realitzen totes les comunicacions que es deriven de l'activitat judicial (notificacions, citacions, emplaçaments, entre altres) i procediments d'embargaments. A més, també desenvolupen les funcions d'arxiu d'expedients i autos judicials i vetllen per les condicions d'ús de les sales de vistes, entre altres recollides per la Llei.

El curs de preparació t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu, classes presencials, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries.

A aulaMestre et donem totes les facilitats per a que puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del graduat en ESO, graduat escolar o títol superior o equivalent.
  • No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Adminsitració Pública.
  • No tenir en curs cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal.

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Auxili Judicial Ministeri de Justicia Espanya 358 places 01/02/2024
Auxili Judicial Ministeri de Justicia - Estabilització de l'ocupació temporal- 26 places reservades a persones amb discapacitat Espanya 384 places 30/12/2022
Auxili Judicial Ministeri de Justicia Espanya 2115 places 27/12/2022
Auxili Judicial Ministeri de Justicia Catalunya 443 places 27/01/2020