Curs per Oposicions a Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris

Si t’agradaria formar part del cos de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, aulaMestre t’ofereix la possibilitat de preparar-te per a que superis amb èxit les oposicions. Si t’interessa poder treballar en la reeducació i reinserció social dels presos aquestes són les teves oposicions.

A Aulamestre t’oferim la possibilitat de preparar-te totes les proves; teòriques, psicotècniques i físiques.

El curs de preparació t’ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu , classes presencials, tutories personalitzades tots els dies de la setmana, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries...Volem donar-te totes les facilitats per a que puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
  • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria
  • No estar inclòs/a en cap causa d’exclusió mèdica de les establertes a les bases de la convocatòria
  • No tenir antecedents penals, no trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
  • Els/les aspirants hauran de posseir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (certificat B).

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris Ministeri del Interior - d'Ajudant d'institucions penitenciàries tot l'àmbit territorial estatal 756 places 23/11/2023
Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris Generalitat - Departament de Justícia - Estabilització de l'ocupació temporal Catalunya 291 places 13/06/2022