Curs per Oposicions a Agent Rural de la Generalitat

Si t'agradaria treballar en un futur en la protecció del medi ambient pots accedir a les oposicions que es convoquen d'Agent Rural de la Generalitat de Catalunya, un cos que està present en tot el territori català i que ocupa quatre àmbits d'actuació: prevenció i investigació d'incendis forestals; fauna protegida, caça i pesca; recursos forestals; i espais naturals protegits.

Si vols aconseguir una plaça com a Agent Rural a aulaMestre t'oferim la possibilitat de preparar-te totes les proves; teòriques, psicotècniques i físiques.

El curs de preparació t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu , classes presencials, tutories personalitzades cada dia de la setmana, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries...A aulaMestre et donem totes les facilitats perquè puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Nacionalitat espanyola, o la d'un dels estats membres de la UE, o la dels estats als quals els és aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la UE i ratificats per Espanya, o qualsevol nacionalitat en cas de cònjuge –no separats de dret- d'espanyol/a o de nacional d'altres membres de la UE, o qualsevol nacionalitat en cas dels seus descendents o dels del/de la cònjuge –no separats de dret, menors de 21 anys o més grans però dependents.
  • Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 65 anys.
  • Títol oficial de Batxillerat, (LOGSE), tècnic (LOGSE), FP1, o qualsevol altre de nivell superior.
  • Permís de conducció B o equivalent, i en vigor.
  • Capacitat física i psíquica necessària, i no estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  • Compromís de portar armes de foc, i complir les condicions exigides per la legislació vigent per a obtenir-ne el permís.
  • Satisfer la taxa dels drets d'examen.

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Agent Rural de la Generalitat Generalitat de Catalunya - Departament d'interior Catalunya 110 places 03/07/2023
Agent Rural de la Generalitat Generalitat de Catalunya - Departament d'interior - d'estabilització Catalunya 15 places 23/12/2022
Agent Rural de la Generalitat Generalitat de Catalunya - Departament d'interior Catalunya 107 places 27/05/2022